• “Eerstelijns” juridische dienstverlening
 • Legal Audits (integraal of thematisch)
 • Gericht compliance-onderzoek (thematisch of integraal) naar implementatie en naleving van wet- en regelgeving en van toepasselijke codes en richtlijnen (product: een reikwijdtematrix waarmee impact, kans en risico van de regelingen inzichtelijk wordt en op basis waarvan prioriteiten kunnen worden gesteld)
 • Complianceprogramma (met als product een compliance- charter, -operations en -manual)
 • Contractuele relatie ziekenhuis met vrijgevestigde medisch specialisten (samenwerkingsovereenkomsten, SLA’s en dienstverleningsovereenkomsten, toegangsovereenkomsten etc.)
 • Implementatie Zorgbrede Governancecode 2010: opstellen c.q. herzien van statuten en reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht voor zorginstellingen en coöperaties
 • Beheren van een poule van ervaren oud-bestuurders van zorginstellingen die op afroep beschikbaar zijn om voor bestuurders van zorginstellingen en MSB-en als klankbord te dienen c.q. op korte termijn adviezen kunnen geven
 • Begeleiden van 14 bestuurders van zorginstellingen (Bestuurdersgroep)
 • Opzetten en begeleiden van Intervisiegroepen van bestuurders van zorginstellingen als onderdeel van accreditatie-eisen

Interim functies:

 • Interim-voorzitter van ziekenhuiscommissies (bijv. Klachtencommissie; Adviescommissie Sociale Begeleiding)
 • Interim-secretaris Raad van Bestuur c.q. Raad van Toezicht
 • Interim-bedrijfsjurist / legal manager voor juridische zaken