Individuele zorginstellingen:

 

Legal management

 • Managen van de juridische aspecten (civielrechtelijk (afhandelen claims, vraagstukken betreffende bestuurdersaansprakelijkheid)  en strafrechtelijk )aangifte tegen medisch specialist en tegen ziekenhuis) en actoren/stakeholders die samenhangen met een erkend disfunctionerende medisch specialist met grote claimrepercussies en reputatieschade
 • Opstellen van een projectplan voor het lokaliseren van de overeenkomsten die van kracht zijn in een teaching hospital, interne en met externen, hetgeen de basis moet vormen voor een bij de bestuursdienst onder te brengen integraal contractmanagementsysteem

 

Legal audits:

 • Audit op juridische bindingen van medisch specialisten met het ziekenhuis in het kader van een fusie en het harmoniseren van deze juridische bindingen
 • Uitvoeren van een legal audit door alle contracten van een ziekenhuis te inventariseren en op enkele kerncriteria te toetsen, hetgeen de basis moet vormen voor een contractbeheerssysteem, autorisatie en bevoegdhedenregeling, inclusief mandaten en procuratie)
 • Uitvoeren van een legal audit door interviews en viseren van selectie van contracten en opstellen van plan van aanpak ter implementatie van de bevindingen uit de legal audit

 

Relatie ziekenhuis – medisch specialist

 • Verzorgen van oriëntatie en juridische begeleiding van overgang van dienstverband naar vrije vestiging voor radiotherapeutische instituten
 • Opstellen en implementeren van toelatingsovereenkomsten en document medische staf in categoraal ziekenhuis
 • Ontwerp van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van het ziekenhuis en van  vrijgevestigde medisch specialisten die extramuraal willen praktiseren
 • Juridische beoordeling en toetsing van een ZorgBV-constructie, op consistentie en mogelijke juridische risico’s voor specialistische zorg
 • Onderzoek naar de aard van de gewichtige redenen leidende tot een rechtmatige opzegging van de toelatingsovereenkomst versus de gehoudenheid van het ziekenhuis om tot schadeloosstelling over te gaan
 • Onderzoek naar de wens tot vrije vestiging van medisch specialisten en juridische vormgeving van de verhouding tot de instelling
 • Opstellen en begeleiden nieuwe toelatingsovereenkomsten in diverse STZ ziekenhuizen en SAZ-ziekenhuizen

 

Relatie medisch specialisten onderling

 • Opstellen intentieverklaring tot fusie van chirurgische maatschappen
 • Juridische begeleiden van de fusie van twee verenigingen van de medische staf van een fusieziekenhuis
 • Juridisch begeleiden van de oprichting van een vereniging van de medische staf
 • Opstellen vennootschapsovereenkomst en BTW-maatschap voor gefuseerde chirurgische maatschappen
 • Juridisch begeleiden van een fusie van twee maatschappen, waaraan zich binnen een jaar een derde maatschap toevoegde
 • Verzorgen juridische oriëntatie en het juridisch begeleiden van de oprichting van een ziekenhuisoverstijgende regionale coöperatie van 40 zelfstandige medische beroepsbeoefenaren en vervolgens deelcoöperaties (statuten, huishoudelijke reglementen, ledenovereenkomsten, kwaliteitsreglement, managementovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomst etc.)

 

Governance

 • Onderzoek naar en rapport over bestuurs- en managementparticipatie in verband met de vorming van RVE’s in STZ-ziekenhuis
 • Vertaling van governanceprincipes en juridisch begeleiden van een holding van eerstelijns gezondheidscentra om te komen tot een moderne en verantwoorde governance en de daarbij behorende reglementen en contracten
 • Vertaling van governanceprincipes en juridisch begeleiden van een eerstelijns samenwerkingsverband in het kader van Geïntegreerde Eerstelijns Zorg met als doel het updaten van de stichtingsstatuten en inrichting door middel van aansluitovereenkomsten

 

Compliance (integraal)

 • Verzorgen van een bijdrage voor de Raad voor de Volksgezondheid over Kwaliteit&Veiligheid en de rol van compliance
 • Opstellen van een complianceprogramma dat de vorming van een universitair concern begeleidt om tot adequate verantwoording te komen tussen de verzelfstandigde afdelingen en het concernbestuur
 • Opzetten van integriteits- en complianceprogramma in een STZ-ziekenhuis van binnen uit de organisatie met als doel om tot een organisatiebreed gedragen compliancesysteem te komen

 

Compliance (thematisch)

 • Gericht compliance-onderzoek in STZ-ziekenhuis naar behoorlijk bestuur in besluitvormingstraject over concentratie functie en positie vrijgevestigde medisch specialisten.
 • Gericht compliance-onderzoek naar toepasselijkheid, mate van implementatie en set aanbevelingen van gedragscode (GOMA) in STZ-ziekenhuis.
 • Gericht compliance-onderzoek in STZ-ziekenhuis naar behoorlijk bestuur in besluitvorming rond nieuwbouw
 • Compliance-onderzoek naar concept-statuten in relatie tot Zorgbrede Governance code 2010 voor een coöperatieve huisartsendienst
 • Aan Governancecode 2010 aanpassen van statuten en reglementen RvB en RvT van STZ-ziekenhuis.

 

Landelijke organisaties

 • Ontwikkelen van nieuwe contractrelaties met vrijgevestigde medisch specialisten, bereid de onderhandelingen daarover voor en verzorg de juridische ledenservice
 • Interim beleidsjurist / - beleidsadviseur
 • Anonimiseren van de arbitrale vonnissen en uitspraken ten behoeve van publicatie op de internetsite van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg
 • Opstellen algemene voorwaarden nationaal programma grieppreventie
 • Begeleiden fiscale status bij Belastingdienst van vrijgevestigde huisartsen
 • Begeleiden fusie van regionaal met landelijk integraal kankercentrum

 

(verrichte) Functies:

 • interim secretaris Raad van Bestuur van een STZ-ziekenhuis
 • Arbiter in een geschil van een maatschap en een individuele vrijgevestigde beroepsbeoefenaar
 • Secretaris LALO: landelijke commissie die geschillen behandelt tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars (klik hier voor het reglement in pdf)
 • Interim-voorzitter Klachtencommissie van een STZ-ziekenhuis
 • Plaatsvervangend voorzitter Adviescommissie Sociale Begeleiding van een STZ-ziekenhuis
 • Interim / onafhankelijk secretaris Raad van Bestuur c.q. Raad van Toezicht

 

 

 

home

lhcs.nl

hgcs.nl